Hướng dẫn quản lý nhân viên

 • Bước 1:
 • - Truy cập website: https://esale.zing.vn
 • - Click vào "Đăng nhập", hệ thống sẽ hiển thị màn hình đăng nhập.
 • Bước 2:
 • - Nhập mật khẩu xác thực tài khoản (ODP, OTP, Mật khẩu bán hàng, Ma trận xác thực)
 • Bước 3:
 • - Chọn chức năng nhân viên ở menu trên
 • Bước 4: Chọn một trong các chức năng
 • Thêm nhân viên
  • Bước 1:
  • - Từ màn hình danh sách nhân viên, nhấn "Thêm nhân viên"
  • Bước 2:
  • - Thực hiện tuần tự các bước sau:
  • (1): Nhập đầy đủ thông tin của nhân viên
  • (2): Nhấn nút "Lưu" để thêm nhân viên
 • Cập nhật nhân viên
  • Bước 1:
  • - Từ màn hình danh sách nhân viên, chọn nhân viên cần cập nhật
  • Bước 2:
  • - Thực hiện tuần tự các bước sau:
  • (1): Chỉnh sửa thông tin của nhân viên
  • (2): Nhấn nút "Lưu" để cập nhật nhân viên
 • Xóa nhân viên
  • Bước 1:
  • - Từ màn hình danh sách nhân viên, chọn nhân viên cần xóa
  • Bước 2:
  • - Màn hình hiển thị cửa sổ để người dùng xác nhận xóa nhân viên